06/2020

Co nám vláda nadělila v liberačním daňovém balíčku

Liberační daňové balíčky reagují na aktuální situaci týkající se pandemie koronaviru za cílem pomoci ekonomickým subjektům.

Vládou schválené liberační daňové balíčky reagují na aktuální situaci týkající se pandemie koronaviru a představují tak opatření, která mají pomoci ekonomickým subjektům překlenout toto složité období. Pro snadnější orientaci jsme pro Vás připravili přehled všech aktuálních liberačních opatření.

Liberační balíček I

První daňový balíček zahrnuje plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení. Fakticky je tedy všem daňovým poplatníkům umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a tuto daň bez jakékoliv sankce uhradit, a to nově až do 18. srpna 2020.

Dále balíček stanovuje prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně v těch případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně, přičemž musí prokázat důvody, které souvisejí s pandemií koronaviru (např. může jít o onemocnění nebo karanténu účetní).

Zakotveno je rovněž plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020. Možné je rovněž individuální prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s pandemií koronaviru.

První liberační balíček rovněž zavádí plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, prominutí úroku z prodlení a prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do konce roku 2020.

Liberační balíček II

Druhý liberační balíček přinesl mj. úplné prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob.

Dále byla prominuta pokuta za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na ni. Povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň z nemovitých věcí se nově posouvá až do 31. prosince 2020. Rovněž došlo k automatickému prominutí úroků na všech daních za období od počátku nouzového stavu až do konce roku v případech, kdy bude správcem daně povoleno posečkání v souvislosti s koronavirem.

V rámci druhého liberačního balíčku byl také zaveden institut tzv. „loss carryback“, tedy zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2020. Tuto ztrátu bude možné uplatnit zpětně v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018, a to formou podání dodatečných přiznání k daňovým přiznáním za uvedená období. Poplatníci si tak budou moci tuto ztrátu odečíst ze základu daně vykázaného v letech 2018 a 2019.

Pozastavena byla rovněž povinnost elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců.

Liberační balíček III

Jelikož Liberační balíček III především prodlužuje lhůty či rozšiřuje některá opatření předchozích dvou balíčků, je většina jeho obsahu již zahrnuta do předchozího textu.

Kromě toho však třetí liberační balíček zavedl prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020. Další opatření představuje automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020, a to v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.

Dále bylo zavedeno prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele, pokud bylo podáno do 31. 5. 2020.

Posledním opatřením z tohoto daňového balíčku je pak posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 těm subjektům, u kterých došlo v průběhu roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence apod. Termín pro podání a úhradu daně se tak posouvá do 18. 8. 2020. Stejná lhůta se uplatní u oznámení osvobozeného příjmu.

Pro podrobnosti můžete kontaktovat informační linku Ministerstva financí pro veřejnost: tel. 225 092 392, v provozu od pondělí do pátku 9-17 hod.

Tento článek patří do sekce

Můžete jí napsat na

Chcete poradit? Domluvte si on-line schůzku.

vyberte si termín

Kam dál

všechny články
Zásady ochrany osobních údajů

© 2020 Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. Všechna práva vyhrazena.