05/2020

Investiční nástroje očima startupisty – část II.

Nebojte se jít s kůží na trh a oslovte potenciální investory s novým nápadem či žádostí o podporu již spuštěného projektu.

Ochromila pandemie koronaviru Vaše podnikání a hodila by se Vám finanční injekce? Sháníte investora, ale nevíte, s čím za ním přijít? Nebo máte naopak volný kapitál a chcete podpořit zajímavý projekt? Připravili jsme pro Vás přehled nejčastěji využívaných investičních institutů a úskalí s nimi spojených.

Akvizice

,Akvizicí se rozumí právní i ekonomické převzetí společnosti nebo alespoň podílu na ní. Investor tedy do společnosti majetkově vstoupí a částečně nad ní převezme kontrolu,. Zpravidla od Vás odkoupí podíl nebo akcie firmy, které následně poskytne zápůjčku, případně příplatek mimo základní kapitál., Ten se zásadně nevrací, za splnění určitých podmínek ale může valná hromada o jeho vrácení společníkovi rozhodnout. V návaznosti na to pak bude často docházet ke změnám ve společenské smlouvě, zejména co do rozhodovacích pravomocí, omezení převoditelnosti podílů nebo pravidel pro rozdělování zisku. V takových případech je důležité pohlídat si, co je pro Vás důležité, počítejte ale s tím, že investor udělá totéž. Neobvyklé není ani dosazení vlastního člověka do funkce osoby oprávněné za společnost jednat, tedy statutára. Stejně jako v případě konvertibilní zápůjčky, které jsme se věnovali

Joint Venture

Pojem joint venture představuje spojení dvou a více firem za účelem společného podnikání. To může mít různou právní podobu. Spolupracovat mohou na základě smluvního vztahu, při kterém si ponechávají vlastní právní subjektivitu nebo jako zakladatelé a následně společníci prostřednictvím nově založené obchodní společnosti.

Joint venture předchází důkladnější právní prověrka a delší vyjednávání. Na jeho počátku stojí zpravidla dokument s názvem Heads of terms/Letter of Intent/Term Sheet/Memorandum of understanding. V něm strany vymezí předmět spolupráce, základní strukturu a parametry transakce, zejména postup, prostředky a časový rámec pro realizaci vytyčených cílů. Součástí by mělo být ujednání o mlčenlivosti. Strany mají při podpisu Letter of Intent často pocit, že se jedná o nezávazný dokument, od kterého mohou kdykoli bez problémů odstoupit. Ne vždy tomu tak ale je. V závislosti na jeho konkrétních ustanoveních není vyloučeno, že se bude chovat jako smlouva o smlouvě budoucí, jejíž účastníci budou muset dostát svým závazkům pod hrozbou smluvní pokuty či náhrady škody. I bez výslovného zakotvení závaznosti je však třeba mít na paměti institut předsmluvní odpovědnosti. Pokud totiž jednáte nepoctivě a od druhé smluvní strany jen vylákáváte informace, případně se rozhodnete odejít od stolu těsně před finalizací transakce bez spravedlivého důvodu, může po Vás požadovat náhradu škody. Vzhledem k tomu, že obchodům tohoto typu předchází rozsáhlé právní a ekonomické due diligence, nerozvážnost Vás v tomto případě může přijít draho. I v tomto případě je doporučeníhodné věnovat náležitou péči zachycení podmínek řízení společnosti nejen ve společenské smlouvě či stanovách, ale i dohodě společníků či akcionářů. Na porušení jejích ustanovení lze totiž navázat povinnost uhradit tučnou smluvní pokutu.

Pohlídat byste si měli, aby Vás investor neblokoval úplně ve všem. Zásadní bude rozhodovací kvorum, omezení převoditelnosti podílu či akcií, předkupní právo a podmínky pro výplatu zisku. Součástí bývají klauzule drag-along, které představují závazek společníka odprodat svůj podíl na společnosti třetí osobě za stejných podmínek, za jakých jej prodává jiný společník. Pro potenciálního kupujícího je totiž atraktivnější koupit 100% podíl na společnosti než pouze její část. V praxi to znamená, že pokud investor najde dalšího kupce, svůj podíl mu musíte prodat i Vy. A za cenu, kterou vyjedná někdo jiný. Opakem je pak doložka tag-along, která stanoví povinnost majoritáře informovat menšinové společníky o plánovaném prodeji v případě, že bude svůj podíl na společnosti nabízet třetí osobě, a budou-li mít zájem, zajistit jim odkup jejich podílů společně s jeho, opět za totožných podmínek. Pokud se tak investor rozhodne Vaši společnost opustit, budete moci odejít spolu s ním a nesetrvávat ve smluvním vztahu s někým, koho jste si nevybrali sami.

Dluhopisy

Potřebuje-li firma pro rozvoj své podnikatelské činnosti finanční prostředky, může emitovat (tedy vydat) tzv. korporátní dluhopisy, cenné papíry, které představují závazek emitenta vůči investorovi. Zjednodušeně řečeno se jedná o půjčku mezi investorem a emitentem dluhopisů. Emitent dluhopisy vydá, nabídne je ke koupi investorům a na základě toho pak od nich získává finanční prostředky. Protiplnění představuje závazek pravidelného vyplácení výnosů, zpravidla ve výši kolem 5 % ročně, po dobu splatnosti dluhopisu. Po jejím uplynutí pak jistinu vrátí.

Investor tedy po splatnosti dluhopisu získá zpět své peníze zhodnocené o výnosy. Emitent má zase dostatek prostředků k realizaci zamýšleného projektu. Více o dluhopisech si můžete přečíst v našem článku

Tichá společnost

,Ačkoli tomu název napovídá, smlouvou o tiché společnosti nevzniká žádná právnická osoba, ale jedná se o ,závazek mezi společníkem, tj. investorem, a podnikatelem, za situace, kdy si společník přeje zůstat v anonymitě,. V praxi je často opomíjena, protože je ale její právní úprava převážně dispozitivní, může být zajímavým nástrojem účasti na podnikání druhé osoby. ,Společník do tiché společnosti vkládá své peníze, popř. jiné movité a nemovité věci, a na oplátku se podílí na hospodářském výsledku podnikatele., Klíčové je, že podíly na zisku i ztrátě musí být vždy stejné. Za ztrátu ale zásadně odpovídá pouze, do maximální výše svého vkladu, jakmile totiž dosáhne jeho hodnoty, tichá společnost zaniká. Strany se však mohou dohodnout, že společník podíl na ztrátě uhradí nebo doplní vklad. Další výhodou je skutečnost, že investor neručí za závazky podnikatele, ledaže se rozhodne ze své anonymity vystoupit. Jakmile se ke společnosti přihlásí, ať již uvedením svého jména v obchodní firmě nebo prohlášením vůči konkrétní osobě, odpovídá za její dluhy vůči těm, kterým se k tiché společnosti takto přiznal. ,Aby si mohl pohlídat výši svého podílu, disponuje právem ,,nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů podnikatele,, a na,, vydání stejnopisu účetní závěrky,,. ,,U tohoto typu investice je třeba mít na paměti, že je-li podnikatelem například společnost s ručením omezeným, podléhá uzavření smlouvy o tiché společnosti souhlasu valné hromady.

Není tajemstvím, že velká část investorů vnímá situaci vyvolanou pandemií koronaviru jako ideální příležitost k alokaci volného kapitálu. Vyrážejí tak na nákupy a pořizují akcie a podíly jako na běžícím pásu. Tak proč se na ně neobrátit s nabídkou na rozšíření jejich investičního portfolia o Váš podnikatelský záměr? Nebojte se proto jít s kůží na trh a oslovte potenciální investory s novým nápadem či žádostí o podporu již spuštěného projektu. Ať už se Vám podaří získat finanční injekci bez nebo za současného majetkového vstupu nového hráče do Vaší společnosti, nezapomeňte na důležitost bezpečného nastavení smluvní dokumentace.

Tento článek patří do sekce

Můžete jí napsat na

Chcete poradit? Domluvte si on-line schůzku.

vyberte si termín

Kam dál

všechny články
Zásady ochrany osobních údajů

© 2020 Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. Všechna práva vyhrazena.