06/2020

Proč zapsat skutečného majitele do příslušné evidence již dnes?

Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, který slouží k evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob

O co se jedná?

Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, který slouží k evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů. Jejím účelem je zvýšení transparentnosti subjektů a identifikace konkrétní fyzické osoby, která vykonává faktický vliv nad danou právnickou osobou či svěřenským fondem. Cílem je rovněž prevence střetu zájmů při udělování veřejných zakázek. K údajům o skutečném majiteli však nemá přístup široká veřejnost, ale v omezeném množství pouze osoby stanovené zákonem.

Proč by Vás to mělo zajímat?

Od 1. 1. 2018 platí povinnost všech právnických osob a svěřenských fondů zapsat svého skutečného majitele do této evidence. Za její porušení by měly nově hrozit pokuty až do výše 500.000 Kč.

Kdo je skutečným majitelem?

Skutečným majitelem se dle současné právní úpravy rozumí taková fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě nebo ve svěřenském fondu. Například u obchodních společností se má za to, že jejich skutečným majitelem je ten, kdo disponuje více než 25 % hlasovacích práv, podílem na základním kapitálu větším než 25 %, nebo mu náleží aspoň 25 % zisku.

Jak skutečného majitele do evidence zapsat?

Evidence skutečných majitelů je vedena v elektronické podobě rejstříkovými soudy a návrh na zápis se podává na formuláři, který je možné vyplnit pouze elektronicky.

Co se má změnit?

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který dne 1. 6. 2020 schválila vláda, má do současné právní úpravy vnést hned několik změn. Upravit se má např. definice skutečného majitele nebo možnosti přístupu do jejich evidence, která byla dosud neveřejná. Nově by také mělo dojít k zavedení sankcí za porušení povinností uložených právě v souvislosti s tímto nuceným odkrýváním vlastnické struktury.

Aktuální znění návrhu příslušného zákona upřesňuje definici skutečného majitele. Tím by nově měla být každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo uplatňuje koncový vliv na danou právnickou osobu. Zákon dále definuje koncového příjemce jako toho, kdo může mít přímo či nepřímo prospěch z činnosti, likvidace či správy právnické osoby, nebo ze správy či zániku svěřenského fondu, přičemž tento prospěch dále nepředává. Uplatňováním koncového vlivu se pak rozumí jakékoli jednání, kterým se bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo může uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě či v rámci svěřenského fondu.

Změny mohou nastat i v rámci samotného zápisu skutečného majitele – ten by mohl být do evidence překlopen automaticky na základě tzv. průpisu údajů z veřejných rejstříků nebo notářem. V úvahu však bude přicházet jen u těch právnických osob a svěřenských fondů, u nichž lze tyto údaje ze systémů veřejné správy vyčíst. Nicméně, vzhledem k tomu, že ne vždy osoby zapsané v příslušném rejstříku odpovídají definici skutečného majitele, nebude povinnost evidující osoby zajistit jeho zápis automatickým průpisem dotčena.

Jaké jsou sankce?

Jednou z hlavních novinek v rámci navrhovaných změn je zavedení katalogu přestupků a navazujících sankcí, který v současné úpravě chybí. Přestupku se podle aktuálního znění návrhu dopustí ten, kdo ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené soudem nezajistí zápis žádného údaje do evidence skutečných majitelů, nebo kdo nezajistí, aby platné údaje o jeho skutečném majiteli nebo o skutečném majiteli svěřenského fondu odpovídaly faktickému stavu. Sám skutečný majitel pak může být sankcionován za spáchání přestupku tím, že evidující osobě neposkytne potřebnou součinnost. Za uvedená porušení povinností bude možné uložit pokutu až do výše 500.000 Kč.

Kdy budou změny platit?

Podle aktuálního znění návrhu by měl zákon o evidenci skutečných majitelů nabýt účinnosti již 1. 12. 2020. V rámci jeho přechodných ustanovení se lhůty ke splnění evidenční povinnosti v přechodném období od nabytí účinnosti návrhu prodlužují na 6 měsíců až 1 rok, a to v závislosti na tom, o jaký typ evidující osoby se jedná. Uplatní se zde také rozdílná úprava pro obchodní korporace a ostatní osoby, které povinnost evidence skutečného majitele stíhá. Na obchodní společnosti a družstva, které dosud zápis nezajistily, ačkoli tak měly dle zákona učinit, se přechodné ustanovení nevztahuje. Tyto subjekty budou tedy povinny zapsat své skutečné majitele bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti nového zákona. Tentokrát ale již pod hrozbou peněžité sankce.

Týká-li se shora uvedené i Vaší společnosti či svěřenského fondu a chcete-li se tedy vyhnout pokutě za nesplnění povinnosti zápisu do evidence skutečných majitelů, lze doporučit obrátit se v této souvislosti na některého z advokátů.

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů však musí ještě schválit Poslanecká sněmovna. Je tedy možné, že před nabytím účinnosti dozná chystaná právní úprava ještě některých dílčích změn.

Právní stav k 4. červnu 2020

Tento článek patří do sekce

Chcete poradit? Domluvte si on-line schůzku.

vyberte si termín

Kam dál

všechny články
Informaci o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.
Zásady ochrany osobních údajů

© 2020 Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. Všechna práva vyhrazena.