Who are we?

A law firm for innovative companies and successful businesspeople

What we do

Our law firm is a place where you can meet professional and experienced lawyers who will take the time to understand you and your specific legal needs.

We formulate our advice clearly and are always looking for legal solutions that really work. We are convinced that the law should only be a means to achieve your goals, not the goal itself.

Within the Czech Republic, we will provide you with legal services in Prague, Brno and Ostrava. We are also the founding members of the Arcliffe network, thanks to which we can provide you with legal services in Slovakia, Poland, Lithuania, Hungary, Romania and Bulgaria. We will advise you in Czech, Slovak, Russian, German, Italian and English.

How we do it

We recognize that you may need legal assistance from time to time for a variety of reasons, and that it may be difficult for you to figure out where to go and to find someone who can answer your questions. That's why we're here. We will guide you through the implementation of your plan from the beginning to its successful completion.

We often come up with innovations even in areas where established inefficient practices have been used for many years.

Partners

Tomáš Kruták

Partner

Before founding Kruták & Partners, Tomáš was a partner at Czech and international law firms, where he participated in the implementation of key infrastructure projects, such as the award of a contract for the acquisition of the first electronic toll system in the Czech Republic, the implementation of the first PPP projects or the introduction of paid parking zones in Prague. He has collaborated on the sale and purchase of companies with a total value of tens of billions of crowns, including the privatization of companies such as Czech Telecom and Unipetrol. At present, in addition to transaction consulting, he also deals with projects in the field of modern energy and electromobility, as well as public investments in the field of municipal infrastructure. In public procurement law, he has written several professional publications, most recently a commentary on the new Public Procurement Act.

Tomáš speaks English, German and Russian. He brews homemade beer and is a devoted follower of a punk band.

He can be reached at: tomas.krutak@krutakpartners.cz

Tomáš Kruták

Before founding Kruták & Partners, Tomáš was a partner at Czech and international law firms, where he participated in the implementation of key infrastructure projects, such as the award of a contract for the acquisition of the first electronic toll system in the Czech Republic, the implementation of the first PPP projects or the introduction of paid parking zones in Prague. He has collaborated on the sale and purchase of companies with a total value of tens of billions of crowns, including the privatization of companies such as Czech Telecom and Unipetrol. At present, in addition to transaction consulting, he also deals with projects in the field of modern energy and electromobility, as well as public investments in the field of municipal infrastructure. In public procurement law, he has written several professional publications, most recently a commentary on the new Public Procurement Act.

Tomáš speaks English, German and Russian. He brews homemade beer and is a devoted follower of a punk band.

He can be reached at: tomas.krutak@krutakpartners.cz

Michaela Wažiková

Partner

Before founding Kruták & Partners, Michaela gained her experience in Czech and international law firms. She specializes mainly in insolvency law, litigation and internal company processes and programs, having represented Czech and foreign banks in Czech insolvency proceedings, including the application of subordinated claims and claims based on the concept of syndicated creditor rights and collateral rights, and cooperated in the provision of judicial and extrajudicial solutions to large-scale commercial and damages disputes. She participates in the management of the firm.

Michaela speaks English. She like forests, meadows, gardens, art and dance.

She can be reached at: michaela.wazikova@krutakpartners.cz

Michaela Wažiková

Before founding Kruták & Partners, Michaela gained her experience in Czech and international law firms. She specializes mainly in insolvency law, litigation and internal company processes and programs, having represented Czech and foreign banks in Czech insolvency proceedings, including the application of subordinated claims and claims based on the concept of syndicated creditor rights and collateral rights, and cooperated in the provision of judicial and extrajudicial solutions to large-scale commercial and damages disputes. She participates in the management of the firm.

Michaela speaks English. She like forests, meadows, gardens, art and dance.

She can be reached at: michaela.wazikova@krutakpartners.cz

professional specialization

Milan Šiška

Partner

Milan specializes in litigation in which he has represented a branch of a leading Czech bank and several multinational companies. He has experience in IP cases with a focus on franchising and trademarks, as well as real estate and M&A projects, including related due diligence. As a lawyer registered with the Slovak Bar Association, he focuses primarily on the development of relations with Slovak clients and legal services to the firm's clients in Slovakia.

Milan speaks English and likes to fly planes.


Milan Šiška

Milan specializes in litigation in which he has represented a branch of a leading Czech bank and several multinational companies. He has experience in IP cases with a focus on franchising and trademarks, as well as real estate and M&A projects, including related due diligence. As a lawyer registered with the Slovak Bar Association, he focuses primarily on the development of relations with Slovak clients and legal services to the firm's clients in Slovakia.

Milan speaks English and likes to fly planes.


professional specialization

Associates

Šárka Kryglová

Advokát

Šárka deals with public procurement issues, contract law and litigation. Recently she has been focusing on projects in the field of electricity and the development of electromobility. She completed a study stay in Sweden.

Šárka speaks English. In her free time, she enjoys reading, sports and traveling. She spends a lot of free time with her dog.

She can be reached at: sarka.kryglova@krutakpartners.cz

Šárka Kryglová

Šárka se zabývá problematikou veřejných zakázek, smluvním právem a soudními spory.  V poslední době se věnuje zejména projektům v oblasti elektroenergetiky a rozvoje elektromobility. Absolvovala studijní pobyt ve Švédsku.

Šárka mluví anglicky. Ve volném čase se věnuje četbě, sportu a cestování. Hodně volného času tráví se svým psem.

Kontaktovat ji můžete na: sarka.kryglova@krutakpartners.cz

professional specialization

Renata Šindelářová

Advokát

In her practice Renata focuses mainly on corporate law and providing comprehensive legal advice in labour law. She is equally ready to advise large companies with hundreds of employees or smaller businesses that only need to prepare simple and understandable employment contracts. She is also deeply familiar with corporate bonds. She gained her experience mainly as an in-house lawyer for one of the largest construction companies in the Czech Republic. In addition, she conducts lectures for clients.

Renata speaks English and Russian and believes that people should treat others the way they wish to be treated themselves.

She can be reached at: renata.sindelarova@krutakpartners.cz

Renata Šindelářová

Renata se ve své praxi zaměřuje zejména na oblast práva obchodních korporací a komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva. Ráda Vám tak poradí, ať už jste velká společnost zaměstnávající stovky zaměstnanců, či menší podnikatel, který potřebuje připravit jen jednoduché a srozumitelné pracovní smlouvy. Cizí jí nejsou ani korporátní dluhopisy. Své zkušenosti získala zejména na pozici firemního právníka jedné z největších stavebních společností v České republice. Renata rovněž realizuje přednáškovou činnost pro klienty.

Renata mluví anglicky a rusky. Zastává názor, že člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat ostatní.

Kontaktovat ji můžete na: renata.sindelarova@krutakpartners.cz

professional specialization

Karolína Riečičiárová

Advokát

Karolína has specialized throughout her career on commercial and contract law with a focus on M&A, venture capital and start-ups. She also deals with intellectual property and employment law. As a student she gained experience in consumer protection and public procurement law. She will be happy to assist you in preparing investment documentation, from term sheets to due diligence reports and investment and shareholders' agreements, as well as corporate changes and review of contracts with business partners and employees, including software suppliers.
Karolína speaks English and understands basic French. She loves cooking and good food, and in her
free time she enjoys sports and reading.
She can be reached at: karolina.rieciciarova@krutakpartners.cz

Karolína Riečičiárová

Karolína se od počátku svého působení v advokacii věnuje především obchodnímu a smluvnímu právu se zaměřením na M&A, venture capital a start-upy. Okrajově se zabývá i právem duševního vlastnictví a pracovním právem. V období studií získala zkušenosti také z oblasti ochrany spotřebitele a veřejných zakázek. Ráda Vám pomůže s přípravou investiční dokumentace počínaje term sheetem, přes due diligence až po investiční smlouvu a dohodu společníků, s korporátními změnami či revizí smluv s obchodními partnery a zaměstnanci včetně dodavatelů software.
Karolína mluví anglicky a rozumí také základům francouzštiny. Její vášní je gastronomie a ve volném
čase se věnuje sportu a četbě.
Kontaktovat ji můžete na: karolina.rieciciarova@krutakpartners.cz

professional specialization

Ondřej Straka

Advokát

Ondřej provides comprehensive services in the area of acquisition consulting, including the creation of a functional structure of the transaction, due diligence review, legal conditions of financing, implementation of the investment, setting up relations between partners and subsequent post-acquisition service. He has participated in the sale and purchase of Czech and international companies worth billions of crowns, from real estate projects and financial institutions to successful Czech start-ups, and provides tailor-made legal advice to private clients and investors. He completed a master's degree program in Prague and Vienna.

Ondřej speaks English and German. In his free time, he is happiest in the saddle of his bicycle, with his family or making cycling clothes.

He can be reached at: ondrej.straka@krutakpartners.cz


Ondřej Straka

Ondřej poskytuje zejména komplexní služby v oblasti akvizičního poradenství – počínaje vytvořením funkční struktury transakce, právní prověrky, právních podmínek financování, realizace investice, nastavení vztahů mezi společníky a partnery a následného post-akvizičního servisu. Podílel se prodeji a nákupu českých a mezinárodních firem v řádech miliard korun – od realitních projektů a finanční instituce po úspěšné české startupy. Ondřej poskytuje právní poradenství na míru privátním klientům a investorům. Absolvoval magisterský studijní program v Praze a ve Vídni. 

Ondřej mluví anglicky a německy. Svůj volný čas tráví nejraději v sedle kola, s rodinou nebo výrobou cyklistického oblečení.

Kontaktovat ho můžete na: ondrej.straka@krutakpartners.cz

Brigita Bilíková

Advokát

Brigita is the criminal specialist of our team who can say with certainty that she knows the other side's point of view. In addition to her legal practice in banking and the media, she was a long-time public prosecutor at the regional public prosecutor's office in Ostrava, where she first dealt with the most serious violent crimes and then with the most serious economic crimes, especially tax, subsidy and other fraud. Given her long and rich criminal law practice, she can anticipate potential dangers and set preventive rules in broad areas of business. At the same time, she has an understanding for various life situations even in dimensions that we do not usually encounter, thanks to which she is able to provide legal and tactical advice as well as provide reassurance.

Brigita's hobby is divorce law and related mediation.

She can be reached at: brigita.bilikova@krutakpartners.cz

Brigita Bilíková

Brigita je trestněprávním specialistou našeho týmu, který může s jistotou říci, že zná pohled druhé strany. Kromě právní praxe v bankovnictví a médiích byla dlouholetou státní zástupkyní na krajském státním zastupitelství v Ostravě, kde se úspěšně věnovala nejprve nejzávažnější násilné kriminalitě a následně nejzávažnějším hospodářským trestným činům, zejména daňovým, dotačním a jiným podvodům. S ohledem na svou dlouhou a bohatou trestněprávní praxi dokáže předvídat potenciální nebezpečí a nastavit preventivní pravidla v širokých oblastech podnikání. Současně má Brigita pochopení pro nejrůznější životní situace i v rozměrech, které nás obvykle nepotkávají a dokáže v nich nejen právně a takticky poradit, ale také dodat potřebné uklidnění.

Brigitiným koníčkem je rozvodové právo a s tím spojená mediace.

Kontaktovat ji můžete na: brigita.bilikova@krutakpartners.cz

Junior Associates

Veronika Kvapilová

Koncipient

Before gaining experience in advocacy, Veronika worked as a trainee in the Ombudsman's office in the Family, Healthand Labour Department. At our firm she focuses primarily on corporate and trademark law. She also has practical knowledge in other intellectual property law institutes and in corporate acquisitions.

Veronika speaks English and German and is also trying to learn French. She has been playing the violin since the age of five and is a film and true crime documentary enthusiast.

She can be reached at: veronika.kvapilova@krutakpartners.cz

Veronika Kvapilová

Veronika před svou studentskou praxí v advokacii působila jako praktikantka v kanceláři ombudsmana, a to na odboru rodiny, zdravotnictví a práce. V rámci agendy naší kanceláře se věnuje především právu obchodních korporací a ochranným známkám. Praktické zkušenosti má také s dalšími instituty práva duševního vlastnictví a s akvizicemi společností.

Veronika mluví anglicky a německy, snaží se také o základy francouzštiny. Od svých pěti let hraje na housle, je nadšenec do filmů a true crime dokumentů.

Kontaktovat ji můžete na: veronika.kvapilova@krutakpartners.cz

Specializace

Matěj Komárek

Koncipient

Matěj has been gaining work experience in the legal environment since the very beginning of his university studies. He started in our office as a student, which led smoothly to further professional development with us. He focuses mainly on civiland commercial law, having practical experience with institutes for the administration and security of family property, trust funds, intellectual property law, consumer law and litigation. Our team also uses his support in the field of corporate law in mergers and acquisitions. During his studies he engaged in academic writing and his work gained both faculty and national attention.

Matěj speaks English. He is from Prague and he enjoys sports, even though he has not achieved any significant success since the elementary school. He is naive and still believes that the law should first and foremost help to the others.

He can be reached at: matej.komarek@krutakpartners.cz

Matěj Komárek

Matěj sbírá zkušenosti s advokacií od samého počátku svého vysokoškolského studia. V naší kanceláři začínal jako student a plynule navázal i v dalším profesním vývoji. Věnuje se především právu občanskému a obchodnímu. Praktické zkušenosti má s instituty pro správu a zajištění rodinného majetku, svěřenskými fondy, právem duševního vlastnictví, spotřebitelským právem, sporovou agendou a náš tým využívá jeho podporu v oblasti korporátního práva při fúzích a akvizicích. Během studia se mimo jiné věnoval akademickému psaní a se svými pracemi se umisťoval jak na fakultní, tak i celorepublikové úrovni.

Matěj mluví anglicky. Je Pražák a rád sportuje, i když významnější sportovní úspěchy zaznamenal pouze v žákovských kategoriích a od té doby nic nevyhrál. Ve své naivitě stále věří, že prostřednictvím práva by se mělo především pomáhat.

Kontaktovat ho můžete na: matej.komarek@krutakpartners.cz

Specializace

Public procurement

Nikol Zrebná

Veřejné zakázky

Nikol entered the legal profession after graduating from the Faculty of Law at Masaryk University. She initially worked in public procurement and became so fascinated with it that her next professional steps led her to the Office for the Protection of Competition and then to one of the public universities. In both positions, she focused on public procurement matters. She now works in our Brno office as a specialist in this field.
Nikol speaks English. In her free time, she enjoys reading, yoga and baking.
You can contact her at: nikol.zrebna@krutakpartners.cz

Nikol Zrebná

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity, působila Nikol v advokacii, kde se poprvé seznámila s oborem veřejných zakázek. Ten ji zaujal natolik, že její další profesní kroky vedly na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a poté na jednu z veřejných univerzit. Na obou pracovních. pozicích se věnovala především problematice zadávání veřejných zakázek. Jako specialista v tomto oboru působí i v naší kanceláři, a to v rámci její pobočky v Brně.
Nikol mluví anglicky. Ve volném čase se ráda věnuje čtení, cvičení jógy a mezi její největší vášně patří
pečení, především z kynutého těsta.
Kontaktovat ji můžete na: nikol.zrebna@krutakpartners.cz

professional specialization

Kateřina Benedová

Veřejné zakázky

Kateřina studied law at the University of Karlovy Vary and public administration at the CEVRO Institute. She has been professionally engaged in public procurement since her student years. Since 2013, she has worked at the Ministry of Defence of the Czech Republic, where she specialized in awarding public contracts in the field of logistics in the Armaments and Acquisitions Section. She currently implements public procurement for various contracting authorities and their administration from the beginning to the successful end, i.e. the selection of suppliers. She prepares the tender conditions, then manages the public contract during the tender procedure, communicates with suppliers and assesses tenders.

Kateřina speaks English. Her free time is devoted to food and sports. She also sings in a choir and is attempting to learn Spanish.

She can be reached at: katerina.benedova@krutakpartners.cz

Kateřina Benedová

Kateřina vystudovala obor právo na Vysoké škole Karlovy Vary a obor veřejná správa na Vysoké škole CEVRO Institut. Již od studentských let se profesně věnuje veřejným zakázkám. Od roku 2013 působila na Ministerstvu obrany ČR, kde se v Sekci vyzbrojování a akvizic specializovala na zadávání veřejných zakázek v oblasti logistiky. Aktuálně realizuje zadávání veřejných zakázek pro různé zadavatele a jejich administraci od počátku do úspěšného konce – výběru dodavatele. Tedy připravuje zadávací podmínky, následně spravuje veřejnou zakázku v průběhu zadávacího řízení, komunikuje s dodavateli, hodnotí a posuzuje nabídky.

Kateřina mluví anglicky. Ve volném čase se věnuje jídlu a následně sportům, sborovému zpěvu a pokusům se studiem španělského jazyka.

Kontaktovat ji můžete na: katerina.benedova@krutakpartners.cz

professional specialization

Finance and marketing

Žaneta Horská

Finance a marketing

Žaneta is responsible for the marketing activities of the office and HR. She organizes client and internal events, trains new employees and takes care of existing ones. She likes to generate her own tasks.

Žaneta speaks English. She is an idealist at heart and a pragmatist everywhere else. She was named after a film character.

She can be reached at: zaneta.horska@krutakpartners.cz


Žaneta Horská

Žaneta má na starosti marketinkovou činnost kanceláře a personalistiku. Organizuje klientské a interní akce, školí nové zaměstnance a pečuje o ty současné. Ráda úkoluje samu sebe.

Žaneta mluví anglicky. V hloubi duše je idealista, všude jinde pragmatik. Je pojmenovaná podle filmové postavy.

Kontaktovat ji můžete na: zaneta.horska@krutakpartners.cz

professional specialization

  • Invoicing
  • Marketing and IT
  • Human resources

Martina Gašpárová

Finance a marketing

Martina takes care of our clients and the day-to-day running of the office. She is mainly responsible for administrative support and data box management. She also assists the attorneys and takes care of the staff.

Martina speaks English. She enjoys spending her free time actively, exploring beautiful places, taking pictures and enjoying time with her family and friends.

She can be reached at: martina.gasparova@krutakpartners.cz

Martina Gašpárová

Martina pečuje o klienty a každodenní chod kanceláře. Na starosti má především administrativní podporu a správu datových schránek.  Také se podílí na asistenci advokátům a péči o zaměstnance.

Martina mluví anglicky. Volný čas tráví nejraději pohybem, poznáváním krásných míst, focením a ve společnosti svých blízkých.

Kontaktovat ji můžete na: martina.gasparova@krutakpartners.cz

professional specialization

  • Invoicing
  • Data box management
  • Reception

Kristýna Kylarová

Finance a marketing

Kristýna ensures the smooth running of the firm's reception and is an integral part of administrative and legal support. She is responsible for processing accounting documents, invoicing and communication with suppliers.

Kristýna speaks English and German. She prefers to spend weekends outside the hustle and bustle of the big city at her cottage.

She can be reached at: kristyna.kylarova@krutakpartners.cz

Kristýna Kylarová

Kristýna v kanceláři zajišťuje plynulý chod recepce a je nedílnou součástí administrativní a právní podpory. V praxi je odpovědná za zpracování účetních dokladů, fakturaci a komunikaci s dodavateli.

Kristýna mluví anglicky a německy. Víkendy nejraději tráví mimo ruch velkoměsta na chatě.

Kontaktovat ji můžete na: kristyna.kylarova@krutakpartners.cz


professional specialization

  • Invoicing
  • Accountancy 
  • Reception